خدمات برای موکلین ایرانی

* تاسیس و ثبت شرکت در آلمان

* پشتیبانی و برنامه ریزی فعالیت اقتصادی در آلمان

* ثبت علامت تجاری در آلمان و اتحادیه اروپا

* نگهداری شرکت های مستقر در آلمان

* ارائه گزارش کارشناسی در موارد مربوط به قوانین حقوقی آلمان

* خدمات بازرگانی در آلمان

* امور حقوق بین الملل خصوصی و اقتصادی خاورمیانه-آلمان

* مشاوره در امور مالیاتی مرتبط با کشور آلمان

* پشتیبانی وصول مطالبات در کشور آلمان

* حقوق ارث در آلمان: مشاوره و انحصار وراثت برای اموال و دارایی های مستقر در آلمان

خدمات برای موکلین آلمانی

* مکاتبات حقوقی با دادگاه ها، بانک ها، ادارات و شرکت های خصوصی در ایران

* ثبت شرکت در ایران برای شرکت های آلمانی

* ارائه گزارش کارشناسی در موارد مربوط به قوانین حقوقی کشور ایران برای دادگاه های آلمان

* مشاوره در موارد مربوط به قوانین حقوقی کشور ایران

* حقوق ارث در ایران: مشاوره و انحصار وراثت برای اموال و دارایی های مستقر در ایران

خدمات برای موکلین در هر دو کشور

* تنظیم قراردادهای فی مابین دو کشور مانند قرارداد خرید، نمایندگی و توزیع

* امور گمرک

Comments are closed.